Call Center 067 422 573

Staff Loan

Staff Loan
Staff Loan
  • ဝန်ထမ်းချေးငွေ (Staff Loan)အား တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း(၉.၂၅%) ဖြင့် သက်တမ်း(၁)နှစ်မှ (၃)နှစ်အထိ ထုတ်ချေးပါမည်။
    သက်တမ်း (၁)နှစ် – မူရင်းလစာ၏ (၂)ဆ
    သက်တမ်း (၂)နှစ် – မူရင်းလစာ၏ (၃)ဆ
    သက်တမ်း (၃)နှစ် – မူရင်းလစာ၏ (၅)ဆ
  • သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းချေးငွေကော်မတီသို့ ဌာန၏ L-25 Guarantee ဖြင့် လစဉ် ချေးငွေလက်ကျန် ပမာဏအပေါ် တွက်ချက်၍ လစဉ်အရင်းနှင့်အတိုး တူညီသော ပမာဏ (Amortization Method)ဖြင့် အရစ်ကျပေးသွင်းရမည်။

Interest Calculator